Chuyên Đề 1 : Dao Động Điều Hòa

Bài toán liên quan đến thời gian 

Bài toán liên quan đến quãng đường 

Bài toán liên quan đến vừa thời gian vừa quãng đường 

Chuyên Đề 2 : Con Lắc Lò xo

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t, m, k

Bài toán liên quan đến cơ năng thế năng động năng 

Bài toán liên quan đến cắt ghép lò xo 

Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo và thời gian lò xo nén, dãn .

Bài toán liên quan đến kích thích dao động

Bài toán liên quan đến hai vật

Chuyên Đề 3 : Con Lắc Đơn

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t 

Bài toán liên quan đến năng lượng dao động 

Bài toán liên quan đến vận tốc của vật, lực căng sợi dây, gia tốc

Bài toán liên quan đến va chạm con lắc đơn

Bài toán liên quan đến thay đổi chu kì

Bài toán liên quan đến dao động con lắc đơn có thêm trường lực

Bài toán liên quan đến hệ con lắc và chuyển động của vật sau khi dây đứt 

Chương 4 : Dao Động Tắt Dần, Dao Động Duy Trì, Dao Động Cưỡng Bức, Dao Động Cộng Hưởng

Bài toán liên quan đến hiện tượng cộng hưởng 

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc lò xo

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc đơn 

Chuyên Đề 5 : Tổng Hợp Các Dao Động Điều Hòa

Bài toán thuận trong tổng hợp dao động điều hòa 

Bài toán ngược trong tổng hợp dao động điều hòa 

Các câu hỏi định tính dao động cơ học .

Các câu hỏi định lượng dao động cơ học .