15 câu hỏi trắc nghiệm - Từ trường. 2

20 câu hỏi trắc nghiệm - Lực từ. Cảm ứng từ.. 7

24 câu trắc nghiệm - Lực từ tác dụng lên dòng điện. 14

15 câu trắc nghiệm - Tương tác giữa hai dòng điện song song. 22

23 câu trắc nghiệm - Lực Lo-ren-xơ  28