747 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ HÀM SỐ. 

300 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU.

275 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỒ THỊ VÀ TƯƠNG GIAO.

270 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIỆM CẬN. 87

217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ 

143 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GTLN-GTNN.