28 bài tập - Trắc nghiệm Quy tắc cộng và nhân - File word có lời giải chi tiết 2

31 bài tập - Trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - File word có lời giải chi tiết 8

31 bài tập - Trắc nghiệm Bài toán Đếm (Đề 01) - File word có lời giải chi tiết 16

34 bài tập - Trắc nghiệm Bài toán Đếm (Đề 02) - File word có lời giải chi tiết 26

28 bài tập - Trắc nghiệm Bài toán Đếm (Đề 03) - File word có lời giải chi tiết 34

38 bài tập - Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn - File word có lời giải chi tiết 43

30 bài tập - NHỊ THỨC NIU TƠN - File word có lời giải chi tiết 54

30 bài tập - Quy tắc đếm - File word có lời giải chi tiết 65

45 bài tập - BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ - File word có lời giải chi tiết 75

32 bài tập - Trắc nghiệm Xác suất thống kê (Đề 01) - File word có lời giải chi tiết 97

38 bài tập - Trắc nghiệm Xác suất thống kê (Đề 02) - File word có lời giải chi tiết 108