Tài liệu gồm :

- Bài tập các dạng toán nâng cao về cấu tạo nguyên tử - File word có lời giải chi tiết

- Bài tập Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử - File word có lời giải chi tiết

- Bài tập Bài toán về số hạt p,n,e trong nguyên tử - File word có lời giải chi tiết

- Bài tập Lớp vỏ electron - File word có lời giải chi tiết

- Bài tập Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị - File word có lời giải chi tiết