Nội dung của sách gồm 20 chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị

Chuyên đề 2 - KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Chuyên đề 3 - Bài toán liên quan đồ thị

Chuyên đề 4 - Hàm số mũ và lôgarit

Chuyên đề 5 - Phương trình mũ và lôgarit

Chuyên đề 6 - Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Chuyên đề 7 - Nguyên hàm, hàm hữu tỉ, hàm lượng giác

Chuyên đề 8 - Nguyên hàm hàm vô tỉ và hàm lôgarit

Chuyên đề 9 - Ứng dụng tích phân

Chuyên đề 10 - Số phức và ứng dụng

Chuyên đề 11 - PHÉP BIẾN HÌNH KHÔNG GIAN

Chuyên đề 12 - KHỐI ĐA DIỆN VÀ LĂNG TRỤ

Chuyên đề 13 - KHỐI TỨ DIỆN VÀ KHỐI CHÓP

Chuyên đề 14 - KHỐI TRÒN XOAY

Chuyên đề 15 - TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

Chuyên đề 16 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀ MẶT

Chuyên đề 17 - LÝ THUYẾT SỐ

Chuyên đề 18 - PHƯƠNG TRÌNH HÀM

Chuyên đề 19 - NGHIỆM CỦA ĐA THỨC

Chuyên đề 20 - TỔ HỢP VÀ RỜI RẠC