Tài liệu do tác giả Phạm Văn Huy biên soạn gồm 47 trang với các nội dung sau:

A. LÝ THUYẾT
I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
1. Tính thể tích của vật thể
2. Tính thể tích vật tròn xoay

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), x=a, x=b và trục hoành
Dạng 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b
Dạng 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x)
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
C. 211 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN