A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC

1. Cấu tạo phân tử

      Khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este.

      Este đơn giản có công thức cấu tạo như sau :

với R, R là gốc hiđrocacbon no, không no hoặc thơm (trừ trường hợp este của axit fomic có R là H)                           

 

 

 

                

      Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Một vài dẫn xuất khác của axit cacboxylic có công thức cấu tạo như sau :

           

                 anhiđric axit                                 halogenua axit                    amit

2. Công thức tổng quát của este

a. Trường hợp đơn giản: Là este không chứa nhóm chức nào khác, ta có các công thức như sau :

      - Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đơn chức R’OH : RCOOR’.

- Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đơn chức R’OH : R(COOR’)a.

- Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đa chức R’(OH)