CHUYÊN ĐỀ 3 :         AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

 

BÀI 1 : AMIN

 

A. LÝ THUYẾT

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

      Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

           Ví dụ :

                 CH3NH2   ;  CH3NHCH3 ; CH3NCH3 ;  CH2=CHCH2NH2 ; C6H5NH2

                                                                          CH3                                                                

      Như vậy, trong phân tử amin, nguyên tử nitơ có thể liên kết với 1 hoặc 2 hoặc 3 gốc hiđrocacbon.

2. Phân loại  

      Amin được phân loại theo 2 cách thông dụng nhất :

a. Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon

      Amin thơm (ví dụ : anilin C6H5NH2), amin béo hay amin no (ví dụ : etylamin ), amin dị vòng (ví dụ : piroliđin )

b. Theo bậc của amin

      Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđro cacbon. Theo đó các amin được phân loại thành : amin bậc I, bậc II hay bậc III. Ví dụ :

CH3CH2CH2NH2                     CH3CH2 NHCH3                     (CH3)3N

                   amin bậc I                              amin bậc II                     amin