TÍCH PHÂN - 19 CÂU ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC – CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI.doc