Đề chỉ có 36 câu, thiếu câu 37, 38, 39, 40
XEM THỬ