- Giải bài toàn dòng điện xoay chiều bằng phương pháp dùng giản đồ vecto hay (24)