- Dạng bài toán hộp đen X của dòng điện xoay chiều (18)