3_Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 12 trường THPT Bắc Yên Thành -Nghệ An năm học 2017 - 2018