1_Đề kiểm tra hết học kỳ I vật lý 11 trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội năm học 2017 - 2018